Warunki użytkowania

Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich zasad obowiązujących w niniejszym Serwisie.

Z usług Serwisu nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób. Nie można utrudniać działania Serwisu ani podejmować prób uzyskania do niego dostępu inaczej niż za pomocą przeglądarki internetowej.

Z usług Serwisu można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, w tym obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich.

Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał warunków lub zasad Serwisu, Administrator Serwisu może podjąć działania prawne w stosunku do Użytkownika zmierzające do zakończenia przez niego działań oraz zadośćuczynienie wyrządzonych szkód.

Korzystanie z usług Serwisu nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do treści dostępnych na łamach Serwisu. Materiałów pochodzących z Serwisu nie wolno wykorzystywać, chyba że Administrator Serwisu udzieli na to pisemnej zgody lub jest to w inny sposób dozwolone przez prawo. Niniejsze warunki nie powodują przyznania Użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek marek i logotypów użytych w Serwisie. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w Serwisie.

Ochrona prywatności i praw autorskich

W Polityce Prywatności Serwisu wyjaśniono sposoby traktowania danych osobowych Użytkownika oraz ochrony jego prywatności podczas korzystania z usług Serwisu. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje, że Administrator Serwisu może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką Prywatności.

Reagujemy na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich i postępujemy w tych wypadkach zgodnie z przepisami międzynarodowego i polskiego prawa autorskiego oraz cywilnego.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

Serwis świadczy usługi przy wykorzystaniu uzasadnionego poziomu umiejętności i zaangażowania. Administrator ma nadzieję, że korzystanie z nich będzie przyjemne i korzystne dla Użytkownika. Mimo to Administrator nie może w związku z usługami Serwisu złożyć pewnych obietnic:

  • Administrator nie składa żadnych konkretnych obietnic związanych z usługami Serwisu, innych niż wyraźnie wymienione w niniejszych warunkach oraz Polityce Prywatności czy Zasadach Serwisu. Administrator nie określa żadnych swoich zobowiązań w zakresie treści publikowanych na łamach Serwisu, jego funkcji, niezawodności ani dostępności usług Serwisu, jak również możliwości spełnienia przez nie oczekiwań lub potrzeb Użytkownika. Usługi Serwisu są świadczone w takim stanie i formie, w jakiej się aktualnie znajdują.
  • W niektórych jurysdykcjach przewidziano konieczność udzielenia pewnych gwarancji przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszystkie gwarancje.
  • Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, przychody ani dane, straty finansowe, szkody pośrednie, szczególne, wtórne ani moralne, a także odszkodowania z tytułu strat moralnych.
  • W zakresie dozwolonym przez prawo, całkowita odpowiedzialność Administratora Serwisu z tytułu wszelkich roszczeń na mocy niniejszych warunków, w tym z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji i rękojmi, jest ograniczona do kwoty zapłaconej Administratorowi Serwisu za korzystanie z usług Serwisu.
  • W żadnym przypadku Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody, których nie można przewidzieć przy zastosowaniu uzasadnionych środków.

Informacje o Warunkach Użytkowania

Administrator Serwisu może modyfikować niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące usług Serwisu, aby uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub konieczność poprawnego działania Serwisu. Należy regularnie sprawdzać te warunki. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych warunków Serwisu, musi przestać z niego korzystać.

Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszymi warunkami a warunkami dodatkowymi, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe.

Niniejsze warunki określają relację między Administratorem Serwisu a Użytkownikiem. Nie powodują one powstania żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią.

Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych warunków, a Administrator nie podejmie natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że Administrator rezygnuje z jakichkolwiek przysługujących mu praw (na przykład umożliwiających mu podjęcie działań w przyszłości).

Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki.

Wszelkie spory, które wynikły z niniejszych warunków lub usług Serwisu bądź w związku z nimi, podlegają prawu polskiemu. Wszystkie roszczenia powstałe na skutek tych warunków lub usług Serwisu bądź z nimi związane, będą rozpatrywane wyłącznie w sądzie polskim.

Informacje na temat sposobu kontaktowania się z Administratorem Serwisu można znaleźć na stronie kontaktowej.